Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кафедра психології менеджменту та мовної підготовки була створена при факультеті менеджменту Інституту економіки Національного гірничого університету у 2002 році. З 2003 р. кафедра здійснювала підготовку фахівців з напряму «Філологія» кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Кафедра була перейменована на кафедру перекладу та педагогічної психології у 2007 році (наказ № 487л від 21.05.2007 р.), а потім на кафедру перекладу (наказ № 73л від 29.01.2008 р.).

У 2007 році Національний гірничий університет отримав право на підготовку спеціалістів із спеціальності 7.030507 «Переклад», яка проводиться згідно з ліцензією (витяг з рішення Державної акредитаційної комісії від 27.11.2007 р., протокол №68).

З 2003 по 2008 роки на кафедрі викладався цикл гуманітарних та професійно-практичних дисциплін для студентів факультету менеджменту, фінансово-економічного факультету, інституту заочно-дистанційної освіти та студентів-перекладачів, зокрема:

· практичний курс іноземної мови (англійська, німецька, французька);

· іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська, німецька, французька);

· практичний курс основної іноземної мови (англійської);

· практичний курс другої іноземної мови (німецької);

· практичний курс третьої іноземної мови (французької);

· вступ до мовознавства;

· історія зарубіжної літератури;

· латинська мова;

· основи теорії мовної комунікації;

· вступ до перекладознавства;

· термінологія англійської мови;

· порівняльна лексикологія англійської та української мов;

· порівняльна граматика англійської та української мов;

· порівняльна стилістика англійської та української мов;

· методика викладання іноземних мов;

· історія англійської мови;

· практика перекладу з основної іноземної мови (англійської);

· практика перекладу з другої іноземної мови (німецької);

· лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови;

· основи науково-технічного перекладу;

· переклад у галузі економіки, менеджменту та права;

· переклад у галузі менеджменту організацій;

· переклад у галузі фінансів;

· мова англомовних засобів масової комунікації;

· мова англомовної преси;

· англійське документування;

· основи дипломатичного протоколу та етикету;

· граматичні проблеми перекладу;

· основи редагування перекладів;

· переклад ділового мовлення;

· переклад у галузі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності: лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови,

· іспанська мова;

· педагогіка;

· мова офіційних паперів;

· основи загальної психології;

· психологічні аспекти управління;

· психологія ділового спілкування;

· психологія емоційного інтелекту;

· психологія групи;

· психологія креативного мислення;

· психологія пам’яті;

· психологія стресу;

· психолінгвістика;

· нейролінгвістика;

· нейролінгвістичне програмування;

У 2002-2008 рр. кафедру очолювала Деркач Лідія Миколаївна, доктор психологічних наук, професор. Під ії керівництвом викладачі кафедри досліджували психолінгвістичні проблеми перекладу (механізми та моделі), інноваційні підходи до навчання перекладачів за умови багатомовності, нейролінгвістичні питання формування перекладацької компетенції студентів, які паралельно опановують чотири іноземні мови.

Кандидатська (1982) та докторська (1994) дисертації Л.М. Деркач були присвячені актуальним проблемам психології, методики навчання іноземних мов та перекладу. Вона є автором міждисциплінарного комплексного нейропсихолінгвістичного підходу до організації навчання іноземної мови у немовному вузі. Двічі була нагороджена премією Witkin-Okonji (США), виступала з доповідями на міжнародних наукових конференціях в Швейцарії, Англії, Німеччині, Шотландії, Бразилії, Бахрейні та ін.

Наукові праці проф. Деркач Л.М. надруковані у видавництвах Springer-Verlag, UNESCO Education Sector (2000; 1999) та закордонних журналах: ‘International Journal of Psychology’ (Vol. 35, 2000); ‘Lecture Notes in Computer Science’ (Vol. 2117, 2001), а також колективній монографії ‘Cognitive Technology: Instruments of Mind’ (Springer, 2001).

Професор Деркач Л.М.- автор понад 200 наукових публікацій, у тому числі – 90 в іноземних виданнях, головний редактор двох колективних монографій „Актуальні проблеми науково-технічного перекладу” (2005; 2007 рр.); співавтор та методист-укладач дистанційного курсу „Розроблення та аналіз державної політики ”, який був створений на замовлення Університету Північного Лондону та Світового Банку .

У 2007 р. ДАК України обрав проф. Л.М. Деркач членом комісії з вищої освіти науково-методичної ради МОН, підкомісії «Іноземна філологія» 020305, секції «Переклад, прикладна лінгвістика і методика викладання іноземних мов».

Л.М. Деркач має звання «Відмінник освіти» (1989), є експертом UNESCO з питань навчання та виховання, неодноразово була обрана членом міжнародного наукового комітету з експертизи наукових досліджень за фахом (США, 2004; Бахрейн, 2001). Вона очолювала міжнародний лонгітюдний науковий проект «Дослідження нейролінгвістичних профілів успішних перекладачів-менеджерів» сумісно із проф. К. Торресом (Університет м. Бразилія).

За ініціативи проф. Деркач Л.М. при кафедрі перекладу було створено «Центр психологічних та інноваційних досліджень», який працював з 2002 по 2008 рр. Крім наукової та дослідницької роботи, у Центрі проводилися заняття з поглибленого вивчення іноземної мови за індивідуальною програмою з використанням інноваційних нейропсихологічних технологій. Також у Центрі психологічних та інноваційних досліджень усі бажаючі здобували знання з психології. Заняття проводилися як українською, так і англійською мовами.

Чисельність професорсько-викладацького складу кафедри у цей період складала за штатним розкладом 20 одиниці, з яких 5 професорів, доктор психологічних наук (Деркач Л.М.) та доктори філологічних наук (Філат Т.В., Денисова С.П., Іщенко Н.Г., Перебейнос В.І.), 9 доцентів, з яких 8 мали наукову ступінь кандидата філологічних наук (Аллахвердян Т.М., Бердник Л.В., Кривуля В.О., Вініченко Т.Г., Перетокіна В.Ф., Москаленко Н.О., Писаренко Н.Д., Корсакова Т.В.), 1 старший викладач (Черкащенко О.М.) та 3 асистенти (Кравцова Н.Ш., Щуров О.В., Нестерова О.Ю.).

Для забезпечення навчального процесу з перекладу булі надруковані навчальні посібники із грифом МОН України: „Welcome to the World of Economics” (ч. І, ч. ІІ) ( проф.Деркач Л.М., ст.викл.Висоцька Т.М., Черкащенко О.М.), «Посібник з німецької мови до практичних занять та самостійної роботи студентів напряму 0305 Філологія» (доц. Ігнатова Н.М.); навчальний посібник з французької мови для студентів перекладачів (доц.Терехова Л. О.), навчальний посібник з англійської мови для студентів економістів (доц.Левченко Н.Є)

На кафедрі сформувалися наукові напрямки, що відповідають профілю підготовки фахівців, а також потребам Придніпровського регіону. Фахівцями кафедри була висунута концепція інноваційної підготовки науково-технічних перекладачів, що базується на комплексному нейро-психолінгвістичному підході до організації навчання іноземних мов майбутніх перекладачів. Підхід спрямований на розвиток базової, специфічної та спеціальної складової перекладацької компетенції тих, хто навчається, з урахуванням їх когнітивного стилю навчання, зумовленого індивідуальним профілем функціональної асиметрії півкуль головного мозку (автором підходу є проф. Деркач Л.М.) Підхід презентовано на міжнародних конференціях, симпозіумах у Швеції, Італії, Великій Британії, Бразилії та ін., а також апробовано у навчальному процесі в Національному гірничому університеті (2002-2008 н.р.).

Кафедрою перекладу проводилися численні експериментальні дослідження (2004-2008) з формування багатомовних особистостей, участь у яких брали викладачі кафедри (ас.Подолинна К.С., ас.Литвин О.В., ас.Іванченко І.А. та ін.) та студенти напряму 0305 «Філологія». Проводився систематичний відбір студентів та талановитої наукової молоді для роботи в студентських дослідних групах. Щомісяця проходили засідання «Асоціації студентів-перекладачів» (рік створення 2007).

Головною метою експерименту було визначити оптимальні параметри оволодіння чотирма іноземними мовами на оперативно-комунікаційному рівні, перевірити на практиці найефективніші методики та технології навчання багатомовності, апробувати теоретичні положення дидактичної багатомовності у практиці викладання англійської, німецької, французької та іспанської мов.

Однією із малодосліджених, але актуальних проблем підготовки перекладачів у царині науково-технічного перекладу є проблема оптимального режиму послідовності включення іноземних мов у процес підготовки перекладачів.

Дослідниками кафедри перекладу експериментально доведено, що друга (третя) мова потребує інших підходів у плані формування, перш за все, мовних механізмів, зокрема: а) механізму багатомовності; б) механізму запуску іноземної мови; в) компенсаторного механізму; в) механізму переключення з однієї мови на іншу і т.д.

Отже, проблема формування мовних механізмів та взаємодія іноземних мов у процесі навчання перекладачів за умови субординативної багатомовності – є одним із вагомих напрямків роботи кафедри для розробки ефективної методики навчання науково-технічних перекладачів чотирьом іноземним мовам паралельно.

Цілі навчання чотирьом іноземним мовам паралельно у технічному вузі є складними, але реальними. Реалізація вищенаведених цілей здійснювалася на основі а) принципу навчання багатомовності; б) принципу інтегративного навчання чотирьом іноземним мовам; в) принципу когнітивної направленості процесу навчання іноземних мов і т.д.

Кафедра працювала з такими зарубіжними науковими та навчальними закладами: університет Сан-Дієго (Каліфорнія, США), університет Північного Лондона (Велика Британія), а також з університетами Німеччини, Бразилії, Австралії. Плідною була співпраця кафедри перекладу з професором університету Сан-Дієго Ренукою Сетті.

У 2003-2004 роках кафедра перекладу брала участь у проекті «Визначення та оцінка типів лідерів в практиці українського менеджменту». Керівники цього проекту – Ромі Літрел (Австралія) та проф. Деркач Л.М.

У 2004-2006 роках кафедра перекладу співпрацювала з:

- Девідом Мацумото стосовно Міжнародного крос-культурного проекту, в якому беруть участь 93 країни;

- Едом Дінером, крос-культурний проект «Цінності молоді ХХІ століття»;

- Бразильськими професорами Клаудіо Хутсом (крос-культурний проект «Діти вулиці») та Херівельто Морейра (міжнародний проект «Відданість вчителів своїй праці»).

Протягом 2002-2006 років на кафедрі працювали представники англомовних держав: волонтери корпусу миру Джексон Д’юленд та Алан Блек (США); старші викладачі англійської мови Лінгвістичного центру м. Плімут Девід та Джулія Олмерод.

В 2003 – 2008 рр. всі викладачі кафедри перекладу та студенти працювали у руслі кафедральної наукової тематики «Актуальні проблеми психології та методики викладання іноземних мов» (N ЕФ-52 номер держреєстрації теми 0106V008091), науковий керівник – проф. Деркач Л.М.

У 2009-2012 рр. темою кафедральних наукових досліджень стають «Сучасні стратегії та методи навчання перекладу» (N ЕФ-300), науковий керівник – проф. Введенська Т.Ю. Зараз викладачі кафедри концентрують свою увагу на вивченні лінгвокультурологічних та прикладних аспектах багатомовної комунікації, а також на способах формування міжкультурної компетенції майбутніх перекладачів. Плани проведення науково-дослідницьких робіт тісно пов’язані з актуальними питаннями сучасного перекладознавства та методики викладання нерідних мов у технічному вузі.

З 2009 року кафедру перекладу очолює кандидат філологічних наук, професор Введенська Тетяна Юріївна. Навчальний процес забезпечують 3 професори, 2 доктори філологічних наук, 7 кандидатів філологічних наук, 9 доцентів, 8 старших викладачів, 3 асистенти - всього 24 особи, включаючи лабораторно-технічний персонал. З 2008 р. на кафедрі працює магістр гуманітарних наук Кембріджського університету, ст.викл. Пол Бредбієр.

Кафедра перекладу постійно розширює коло міжнародних наукових зв’язків з провідними навчальними та науково-дослідницькими закладами світу, що сприяє зростанню та реалізації наукового потенціалу українських дослідників та талановитої молоді, зокрема у рамках Болонського процесу та глобалізації освіти та науки. Так, налагоджені міжнародні зв’язки з Гете-Інститутом (Німеччина) (доц.Игнатова Н.М., доц.Кабаченко И.Л.), з німецьким центром академічних обменів DAAD (ст.викл.Галушко Т,В.), центром співпраці Дніпропетровськ – Магдебург (ст. викл. Галушко Т.В.), з мовним центром YES ( м. Севілья, Іспанія - ст.викл. Гаврилова А.В.)

З 2009 року кафедра приймає участь у міжнародному проекті за програмою «Підвищення кваліфікації спеціалістів», яка передбачена угодою між НГУ та торгівельно-промисловою палатою землі Саксонія-Ангальт (ФРН) для підготовки студентів НГУ з німецької мови для участі у конкурсі на проходження стажування за вказаною програмою (доц. Кабаченко І.Л., доц. Ігнатова Н.М.)

Оновлена база даних міжнародних програм та грантів за напрямом діяльності кафедри (проф. Введенська Т.Ю., ст. викладач Черкащенко О.М.)

На кафедрі щомісячно проходять наукові та методичні семінари з актуальних та інноваційних проблем методики викладання науково-технічного перекладу. Щорічно проводиться міжнародна студентська конференція «Євромови: інновації та розвиток» (2003; 2004; 2005; 2006;2007; 2008; 2009) із виданням збірки найкращих студентських робіт, регіональна олімпіада з англійської мови для випускників загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв.

Серед найбільш ефективних форм наукової співпраці викладачів кафедри та талановитої молоді є:

· підготовка та проведення міжнародних наукових студентських конференцій «Євромови: інновації та розвиток» (2003; 2004;2005;2006;2007;2008;20009);

· участь у наукових конференціях, всеукраїнських олімпіадах, міжнародних конференціях та симпозіумах;

· підготовка та проведення засідань «Асоціації студентів-перекладачів НГУ», на яких обговорюються наукові доповіді студентів за наслідками проведеної наукової роботи;

· написання словників, довідників під керівництвом викладачів кафедри перекладу (доц. Орел М.В.) ;

· керівництво науковими дослідженнями студентів з підготовкою проектів на конкурси «Молодь Дніпропетровська – рідному краю», «Кращий молодий вчений», «Фонд Віктора Пінчука» у рамках Стипендіальної програми «Завтра.UA» (доц. Перетокіна В.Ф., доц. Москаленко Н.О. та ін.)

Асистент кафедри перекладу Нестерова О.Ю. отримала перше місце в обласному конкурсі «Кращий молодий вчений Дніпропетровської області»(2009).

Кафедра створює відповідні належні умови для захисту дисертацій Так, старші викладачі Черкащенко О.М., Короткова С.В., Кравцова Н.Ш., асистенти Нестерова О.Ю., Щуров О.В. і Савіна Ю.О. працюють над кандидатськими дисертаціями; доц. Аллахвердян Т.Г. отримала рекомендацію до захисту докторської дисертації. До основних напрямків наукових досліджень кафедри слід віднести:

- проф. Введенська Т.Ю. Лінгвокультурологічні та прикладні аспекти багатомовної комунікації, способи та шляхи формування міжкультурної компетенції майбутніх перекладачів;

- проф. Алексеев А.Я. Компаративна лінгвостилістика та психолінгвістика;

- доц. Аллахвердян Т.М., ас. Кравцова Н.Ш. Переклад науково-технічної термінології (французька мова);

- доц. Бердник Л.В. Переклад в галузі гірництва та розробки корисних копалин (англійська мова);

- доц. Кабаченко І.Л. Колаборативний підхід у навчанні німецькій мові ;

- доц.. Кабаченко І.Л., доц.. Ігнатова Н.М. Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови (німецька);

- доц. Орел М.В., Лексико-граматичні труднощі науково-технічного перекладу;

-доц. Орел М.В. Переклад в галузі електротехніки (англійська мова);

-ст викл. Галушко Т.В. Термінологія в галузі машинобудування, транспорту та транспортної інфраструктури (німецька мова)

- ст. викладач Черкащенко О.М. Психолого-методичні проблеми формування та розвитку професійно-значущих якостей викладача дистанційної форми навчання;

- ст. викл. Черкащенко О.М. Переклад в галузі електромеханіки (англійська)

- ас. Нестерова О.Ю. Переклад в галузі менеджменту організації (англійська)

- ас. Щуров О.В. Переклад в галузі інформатики та обчислюваної техніки (англійська мова)

Перспектива навчально-методичної роботи кафедри полягає в створенні необхідних умов для забезпечення якісної підготовки спеціалістів в галузі перекладу, подальшої оптимізації навчального процесу, раціонального об’єднання розвитку теоретичних знань та практичних професійних вмінь майбутніх перекладачів. В наукової сфері викладачі кафедри продовжують досліджувати спільну тему, яка аналізує всі аспекти перекладу як центральної ланки двомовної комунікації, роль перекладача в реалізації цього процесу, особливості різноманітних видів та способів перекладу. Викладачи кафедри приділяють особливу увагу вивченню факторів, які сприяють формуванню міжкультурної комунікативної та дискурсивної компетенції майбутніх перекладачів.

© 2006-2019 Інформація про сайт