Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ ЗА ПРОГРАМОЮ "ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ВТЧ ПЕРЕКЛАД)"


1. Цикл гуманітарної підготовки

 «Філософські проблеми наукових досліджень»

Предмет вивчення: історія взаємодії філософії і науки, можливість побудови і систематизації пізнавальних методів, теоретична робота з категоріальним апаратом філософії науки, а також будь-якої іншої галузі знання, можливість доведення їх до рівня дослідницьких інструментів.

Основні розділи: ціль і предмет філософії науки, гносеологічні особливості наукового знання, загальнонаукові методи, проблема істини в науці і філософії, сутність техніки, соціальні проблеми науки, основні напрямки в філософії науки.

2. Цикл професійної підготовки

"Методика викладання перекладу в вищій школі"

1. Предмет дисципліни «Методика викладання перекладу у вищій школі»

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність методів викладання перекладу у ВНЗ, принципи організації навчання перекладу, критерії професійної компетенції перекладача і викладача перекладу, основи побудови вправ для навчання усного та письмового перекладу.

2. Мета та завдання дисципліни

Мета дисципліни полягає в ознайомленні студентів з основами методики викладання перекладу як в освітянських структурах, програма яких передбачає підготовку фахівців з міжмовної і міжкультурної комунікації, так і в ринкових структурах з метою підвищення кваліфікації володіння іноземною мовою як засобом ведення ефективної професійної діяльності з іноземними партнерами фахівців з економіки. Знання з методики викладання перекладу надасть можливість фахівцям з міжмовної і міжкультурної комунікації підвищувати кваліфікацію тих, хто користується іноземною мовою як засобом, який відкриває їм доступ до додаткової інформації, до знання культури партнерів та співробітництву, до безпосереднього спілкування з іноземними партнерами.

Основне завдання курсу полягає в підготовці випускників до виконання освітянської діяльності, яка має за мету організацію проектів із засвоєння та вдосконалення навичок перекладу літератури для спеціальних цілей, перекладу ділової кореспонденції усного перекладу.

Засвоєння основ курсу дозволить майбутнім фахівцям організовувати курси з вивчення ділової іноземної мови, з ведення та перекладу ділових переговорів, з вивчення культури, навичок і традиції англомовних країн, з якими мають економічні і ділові стосунки вітчизняні партнери, а також готувати співробітників до різного роду презентацій, до переговорів з іноземними партнерами з увагою на одержувача інформації.

Після опанування курсу студенти повинні

знати:

· загальну методичну термінологію,

· загальні принципи організації навчання перекладу,

· критерії професійної компетенції перекладача і викладача перекладу,

· основи змісту навчання перекладу,

· характеристики основних типів та видів перекладу,

· основи побудови вправ для навчання усного та письмового перекладу.

вміти:

· будувати навчальний курс з перекладу,

· виділяти перекладацькі навички та вміння різних видів перекладу,

· складати комплекси вправ для навчання усного та письмового перекладу,

· визначати основні моделі перекладів та перекладацьких трансформацій,

· здійснювати перекладацький аналіз,

· виділяти домінанти перекладу тестів різних жанрів для використання в навчальному процесі.


Актуальні проблеми перекладознавства

1. Предмет дисципліни «Актуальні проблеми перекладознавства»

Предметом вивчення навчальної дисципліни є історія розвитку, методологія, сучасний стан та перспективи розвитку перекладознавства .


2. Мета та завдання дисципліни

Мета полягає у створенні теоретичної бази, необхідної для успішного формування та подальшого розвитку навичок перекладацької діяльності, у підготовці до самостійної розробки окремих питань перекладознавства та ведення науково-дослідницької роботи. У курсі викладаються головні положення сучасного західного перекладознавства. Курс тісно пов’язаний із циклом інших теоретичних лінгвістичних дисциплін (лексикологія, граматика, лінгвокраїнознавство, стилістика), адже перекладацька компетенція потребує не тільки високого практичного рівня мовної підготовки, але й поглиблених знань стосовно загальних закономірностей перекладу.

Завдання: ознайомити студентів з історією розвитку, методологією, сучасним станом та перспективами розвитку перекладознавства; забезпечити засвоєння студентами необхідної термінології; сприяти усвідомленню студентами необхідності ґрунтовної і всебічної перекладознавчої підготовки для кваліфікації перекладача. 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати :

· основні етапи формування, напрямки та перспективи розвитку перекладознавства;

· науково-методологічну базу та термінологію сучасного перекладознавства;

· загально лінгвістичну теорію перекладу;

· семантику та прагматику перекладу;

· стилістику перекладу;

· моделювання перекладу;

· норму перекладу;

· основні проблеми сучасного перекладознавства;

вміти :

· організувати теоретичне дослідження у галузі перекладу;

· використовувати набуті знання у практиці перекладацької діяльності;

· робити лінгвістичний аналіз тексту та знаходити неоднорідність семантичних відношень між оригіналом і перекладом;

· виконувати аналіз прагматичних аспектів перекладу;

· розуміти взаємодію мовної та мовленнєвої прагматики в процесі спілкування;

· здійснювати стилістичний аналіз мов у порівняльному плані;

· перетворювати оригінал  в текст іншою мовою, враховуючи основні проблеми сучасного перекладознавства.

Особливості перекладу художніх творів

1.Предмет дисципліни «Особливості перекладу художніх творів»

   Предметом вивчення навчальної дисципліни  є сукупність методів формування перекладацької компетенції для досягнення адекватного перекладу, в якому зберігається форма, зміст, структура і естетичний  вплив оригіналу тексту

2. Мета та завдання дисципліни:

   Метою викладання навчальної дисципліни  є опрацювання теоретичних основ перекладу художнього тексту та формування навичок виконання літературного адекватного перекладу фрагментів прозового, поетичного та драматургічного текстів першотвору.

       Курс спрямований на  ознайомлення із сучасними теоріями та підходами до перекладу художніх творів; з видами, жанрами і композиційною структурою художніх творів, принципами, методами і моделями перекладу різних текстових жанрів на всіх етапах здійснення перекладацької діяльності: від попереднього перекладацького аналізу тексту вихідної мови через перекладацькі трансформації та когнітивні процедури перекладу до редагування і експертизи перекладеного тексту цільової мови; виконання літературних перекладів текстів чи фрагментів текстів художніх творів (прози та поезії).

Основні завдання курсу полягають в ознайомленні  з основними особливостями перекладу художніх творів, а також розвитку навичок та виробленні стратегії оволодіння  перекладом художніх творів.

          Засвоєння основ курсу дозволить майбутнім фахівцям сформувати міжкультурний компонент перекладацької компетенції, оволодіти навичками письмового та усного перекладу літературно-художніх текстів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

· базові поняття та специфіку художнього перекладу та його теорії, основні принципи та труднощі перекладу художніх творів;

· об'єктивні та суб'єктивні чинники художнього перекладу;

· прагматичні одиниці тексту як над фазової комунікативної одиниці;

· особливості перекладу прозового, драматургічного та поетичного текстів;

· стилістичні засоби та прийоми, що застосовуються для досягнення образності художнього тексту;

·  рівні перекладу текстів художньої прози;

·  перекладацькі трансформації, що застосовуються при перекладі тексту художнього твору;

вміти:

·   здійснювати комплексний порівняльний аналіз перекладу і оригіналу із врахуванням об'єктивних вимог до якості перекладу;

·   оцінювати адекватність художнього перекладу з урахуванням якісних і кількісних критеріїв;

· виділяти сюжетну лінію, сильні позиції, інформаційні вузли та визначати ступінь необхідності збереження їх у тексті перекладу;

· визначати стилістичні засоби, що створюють образність тексту оригіналу;

· застосовувати доречні семантичні трансформації при перекладі для збереження образності тексту оригіналу;

· добирати влучні методи відтворення ідейного змісту твору, збереження етнонаціонального забарвлення твору оригіналу у перекладній версії;

· перекладати фрагменти поетичних, прозових і драматичних текстів з англійської мови на українську та навпаки.


ВИРОБНИЧА (ПЕРЕКЛАДАЦЬКА) ПРАКТИКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ МАГІСТРІВ

Предмет дисципліни: «ВИРОБНИЧА (ПЕРЕКЛАДАЦЬКА) ПРАКТИКА»

Мета цієї дисципліни - розвинути навички письмового та усного технічного перекладу з англійської на українську мову і навпаки; поглибити теоретичні знання і сформувати професійні навички перекладу; збільшити здібності студентів у подоланні лексичних, граматичних, семантичних і синтаксичних структурних труднощів при перекладі різних лінгвістичних одиниць.

Особлива увага приділяється перекладу термінів, їх місцю в початковому тексті і перекладі, способам їх перекладу, проблемі полісемії термінів. Студенти виконують практичні завдання, перекладаючи наукові і технічні тексти для того, щоб користуватися отриманими теоретичними знаннями на практиці.

Освоєння матеріалу курсу дозволить майбутнім фахівцям ознайомитися із стилістичними і прагматичними аспектами перекладу і типовими проблемами в області перекладу; розвинути компетентність студентів при перекладі, розширити і систематизувати їх знання і навички при перекладі; сформувати практичні навички і стратегії,розвиваючи при цьому лінгвістичну гнучкість в перекладі.

Після опанування курсу студенти повинні

ЗНАТИ:

· Функціональний лексичний матеріал загально-розмовних тем;

· Функціональний лексичний матеріал спеціальнихтекстів;

· Граматичний матеріал в обсязі, передбаченому програмою;

· Основні принципи реферування іншомовного тексту

ВМІТИ:

· працюючи з іншомовними фаховими текстами, використовуючи термінологічні двомовні словники, електронні словники перекладати з англійської та на англійську мову;

· володіти навичками усного послідовного перекладу;

· здійснювати ефективне слухання та переклад повідомлень іноземною мовою;

· застосовувати міжнародні стандарти оформлення та перекладу діловихпаперів;

· робити аналітичне опрацювання та переклад іншомовних джерел з метою отримання інформації, що необхідна для вирішення певнихз авдань професійно-виробничої діяльності.

Методологія наукових досліджень

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для магістрів спеціальності   6.080300 – "Філологія", 8.02030304 “Переклад       є сучасна методологія науки, система організації науково-дослідницької діяльності, сукупність методів наукового дослідження.  

Метою дисципліни є здобуття студентами базових знань з методології наукової комунікації та організації наукової діяльності для забезпечення їх професійної соціалізації як дослідників.

Основне завдання курсу полягає в формуванні цілісного уявлення про науково-дослідницький процес та засвоєння навичок формування і використання усвідомленої методологічної позиції наукового дослідника.

Після опанування курсу студенти повинні:

знати:

·                сучасні методологічні концепції та характеристики основних методів наукового пізнання;

·                загальну методичну термінологію;

·                принципи організації наукового процесу;

·                методичні основи наукового дослідження;

·                критерії наукової компетенції перекладача;

вміти:

·                користуватися методичною термінологією;

·                аналізувати сучасні методологічні концепції наукового пізнання;

·                застосовувати на практиці сучасні методи організації наукового процесу;

·                виділяти критерії наукової компетенції перекладача, аналізувати перекладацькі навички та вміння;

·                працювати з дисциплінарним масивом публікацій;

·                вести пошук, накопичення та обробку наукової інформації; 

·                точно формулювати мету, завдання і висновки дослідження.


Основи редагування перекладу


Метою курсу «Основи редагування перекладу» є опанування теоретичною базою порівняльного аналізу оригіналу та перекладу, а також практичними навичками редагування тексту, ознайомлення з нормативами та критеріями оцінки перекладу. Курс основ редагування покликаний підвищити кваліфікацію володіння рідною та іноземною мовами як засобом ведення ефективної професійної діяльності та надати майбутнім фахівцям знання та вміння в організації роботи з редагування текстів різноманітної тематики.

Основне завдання курсу полягає в підготовці випускників до виконання редакторської діяльності, яка має за мету організацію та реалізацію проектів із вдосконалення перекладів літератури для спеціальних цілей

 

Після опанування курсу випускники повинні

знати:

загальні принципи організації роботи з редагування перекладу

типи помилок, які спостерігаються при редагуванні перекладених текстів

критерії оцінки перекладу

поняття еквівалентності перекладу

норми усного та письмового рідного мовлення

норми усного та письмового іноземного мовлення

вміти:

виконувати перекладацький та редакторський аналіз тексту

оцінювати і класифікувати перекладацькі помилки

застосовувати лексичні та граматичні трансформації у перекладі

вносити необхідні корективи у переклад як текст на рідній мові

вносити необхідні корективи у переклад як текст на іноземній мові


Особливості усного перекладу

1. Предмет дисципліни «Особливості усного перекладу» 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є усний переклад як особливий вид професійної діяльності перекладача.


2. Мета та завдання дисципліни

 

Мета: ознайомлення студентів з теоретичними та лінгводидактичними засадами навчання усному перекладу, а також з системою вправ, спрямованої на розвиток їх перекладацької компетенції, розвиток у тих, що навчаються достатнього рівня знань, вмінь та навичок усного перекладу. Курс має зв'язок з дисциплінами, що  становлять стандарт фундаментальної філологічної освіти (загальне мовознавство, теорія та практика основної іноземної мови, теорія та практика рідної мови, теорія та практика перекладу), а також із загально-гуманітарними дисциплінами (лінгвокраїнознавство, культурологія).

 

 

Завдання: реалізація виховних та освітніх завдань, які є складовою загальноосвітньої програми; розвиток та удосконалення перекладацької компетенції студентів, які полягають у наступному: адекватно відтворювати повний текст оригіналу з урахуванням лексичних, граматичних та стилістичних особливостей обох мов; навчити студентів виконувати усний переклад із застосуванням спеціальної системи записів.

 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

сутність поняття «усний переклад»;

теоретичний матеріал у межах навчальної програми з курсу;

основні поняття та терміни дисципліни, що вивчається;

фактори, що ускладнюють та полегшують завдання діяльності перекладача;

вміти:

здійснювати різні види усного перекладу переклад;

виконувати двосторонній переклад;

здійснювати послідовний переклад із використанням спеціальної системи записів;

вміти долати лексичні, граматичні та лексичні труднощі при послідовному перекладі;

здійснювати контекстуальні заміни, перекладацькі трансформації, які забезпечують адекватність перекладу;

виконувати повний усний переклад з аркуша без попередньої підготовки та без допомоги словника.


Практика науково-технічного перекладу

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни – підготовка кваліфікованих фахівців-перекладачів з англійської мови  – полягає у тренінгу навичок та вмінь  перекладу на матеріалі текстів за різною науково-технічною тематикою, аналізу результатів перекладу, поширенні знань з проблем перекладу та способів їх подолання.

Основне завдання курсу полягає в підготовці випускників до виконання професійних обов’язків перекладача з дотриманням кодексу професійної етики перекладача, а також в набутті знань у специфічних галузях.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-         особливості і принципи науково-технічного перекладу з англійської мови на українську;

-         лексичні, граматичні та жанрово-стилістичні труднощі перекладу;

-         міжмовні відповідники та трансформації;

-         найважливіші способи перекладу (терміни, абревіатури, скорочення і т.п.);

-         можливості сучасних ІКТ для автоматизації процесу перекладу;

-         специфіку міжкультурної взаємодії;

-         критерії оцінки еквівалентності перекладу згідно з нормами письмового рідного мовлення

 

вміти:

-       знаходити адекватні способи перекладу змісту англомовного науково-технічного тексту засобами української мови;

-         застосовувати на практиці найважливіші міжмовні лексичні та граматичні трансформації у перекладі з урахуванням стилістичних і прагматичних характеристик мови оригіналу;

-          вибирати варіанти перекладу термінів, абревіатур і скорочень, які найбільш точно відображають зміст авторських варіантів;

-         класифікувати перекладацькі помилки, вносити необхідні корективи у переклад;

-         використовувати на практиці можливості сучасних ІКТ для автоматизації процесу перекладу;

-         враховувати специфіку міжкультурної взаємодії при перекладі текстів;

-          аналізувати переклад на лексичному, граматичному і стилістичному рівнях та оцінювати результати перекладацького пошуку

© 2006-2018 Інформація про сайт